دیوار چین

طولانی ترین سازه بشر در تاریخ دیوار چین است این دیوار دژ نظامی و تدافعی در مقابل حمله دشمن بوده است بخش های مختلف این دیوار را به یکدیگر متصل کرد تا دژی به...