7 اصطلاح پر کاربرد در زبان انگلیسی

Pull yourself toghther خودتو جمع جور کن (معمولا در شرایط سخت و دشوار می گویند Pull yourself , Everything will be fine !! This no brainier نیاز به فکر کردن ندارد I can speech...